Všetko, čo by ste mali vedieť o odpade

Všetko, čo by ste mali vedieť o odpade

Čoraz častejšie sa objavujú informácie o tom, že by sme mali viac separovať a tvoriť čo najmenej odpadu. Čo všetko by ste mali vedieť o odpade, aby ste separovali, kompostovali a zbytočne ho nevytvárali?

Ako charakterizujeme komunálny odpad?

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti, ale tiež zo záhrad, chát, chalúp alebo garáží. Patria k nim aj odpady vznikajúce vo vašej obci alebo meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev a pri údržbe verejnej zelene. Súčasťou je aj plast, papier, sklo alebo kovy, ktoré by sme mali separovať.

Ako recyklujeme na Slovensku?

Recyklovanie bolo pre Slovákov dlho cudzie. Všetko sa hádzalo do jedného koša a na skládkach sa kopili haldy odpadu. Našťastie, podľa štatistík sa to rokmi lepší a je veľký predpoklad, že tento trend bude pokračovať. V roku 2017 sa podarilo recyklovať asi 29 % komunálnych odpadov a v roku 2018 to bolo už 36 %. Ďalším cieľom je zlepšiť mieru recyklácie komunálnych odpadov na úrovni 50 %.

Prečo je dôležité separovať odpad?

Bežne vyhadzujeme papier, plasty, sklo alebo kovy. Na prvý pohľad sa javia ako odpad, ale v skutočnosti sa dajú opätovne použiť. Vďaka tomu sa na skládku dostane menej odpadu a má to pozitívny vplyv na naše životné prostredie. Okrem toho sa šetria aj prírodné zdroje a peniaze - náklady na uloženie netriedeného odpadu na skládku sú nižšie.

Všeobecné recyklačné značky

Značka Význam
Vhoďte do koša Obal po použití vyhoďte do smetného koša alebo zbernej nádoby.
Zelený bod Zelený bod je medzinárodne registrovaná ochranná známka. Obal označený ochrannou známkou Zelený bod patrí do triedeného zberu. Systém Zelený bod je najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe.
Nebezpečný odpad Označenie produktov a zariadení, ktoré sú označované ako nebezpečný odpad, napríklad batéria, žiarovky, elektrické spotrebiče a pod. Takýto druh odpadu patrí na zberný dvor, prípadne na špecializované zberné miesta.
Vyrobené z recyklovaného materiálu Týmto symbolom sú označené výrobky alebo obaly, ktoré boli vyrobené z recyklovaných materiálov.

Ako triedime a recyklujeme sklo

Sklo je jeden z materiálov, ktoré ľudia používajú najdlhšie. Už počas neolitu poznali vlastnosti skla z prírodných sklených hornín, ktoré používali ako nástroje. Oproti plastom má jednu veľkú výhodu. Vďaka jeho atómovej štruktúre sa môže recyklovať nespočetne veľakrát bez pridania nových surovín. V podstate môžeme povedať, že je to materiál, ktorý sa dá recyklovať bez straty akýchkoľvek chemických, fyzikálnych, hygienických alebo kvalitatívnych zmien.

Poznáme rôzne druhy skla, napríklad sklo varné, laboratórne alebo obalové. Sklo a najmä sklenené nádoby sú určite zdravšou a ľahšie recyklovateľnou alternatívou. Výskumy ukazujú, že z plastových obalov sa do jedla alebo do vody uvoľňujú škodlivé toxické látky, ktoré sú pre nás nebezpečné. Pri sklených obaloch nič také nehrozí a môžu sa používať denne. Aj preto sa u nás predáva čoraz viac ekologických fliaš pre malých aj veľkých.

Zaujímavé je, že voľne v prírode sa nerozloží, ale vydrží v nej v takmer nezmenenej forme . Počas tisícok rokov možno zmení farbu, ale to je všetko. Nie je pre nás nebezpečné, ale v prírode pekne nevyzerá.

Recyklácia skla prebieha v niekoľkých krokoch:

 • Sklo sa musí najskôr vyzbierať. Slúžia na to zelené kontajnery. Sklo by ste tam mali hádzať očistené a zbaviť sa častí ako plastový či kovový vrchnák, papierová etiketa, drôtiky alebo korok. Deliť sa môže aj na farebné a biele
 • Sklo sa v farby v recyklačnom stredisku rozdelí podľa farieb, ak sme to neurobili my
 • Rozdelené sklo sa drví na prach. Z toho sa spracúva drvina, ktorá je zbavená všetkých nečistôt
 • Drvina sa zohrieva pri presne kombinovaných teplotách dovtedy, kým sa neroztopí
 • Už nás čaká len tvarovanie skla. Roztavenú drvinu možno tvarovať do najrôznejších foriem

Použitie recyklovaného skla je ekologickejšie a recyklácia jednej sklenenej fľaše ušetrí elektrickú energiu. Každých 6 ton recyklovaného skla zabráni vzniku tony oxidu uhličitého, ktorý by vznikol pri spracovaní nového skla.

Sklo patrí do zelených kontajnerov. Vyhadzovať do nich môžete neznečistené obaly zo skla, fľaše (nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov), poháre, sklenené nádoby, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy.

Nepatrí sem porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, krištáľové sklo, pozlátené a pokované sklo alebo technické druhy skla, znečistené sklenené výrobky a obaly.

Recyklačné symboly - sklo

Značka Skratka Názov Recyklácia
Sklo 70 GL Sklo 70 GL Číre sklo Zelený kontajner
Sklo 71 GL Sklo 71 GL Zelené sklo Zelený kontajner
Sklo 72 GL Sklo 72 GL Hnedé sklo Zelený kontajner
Sklo 73 79 Sklo 73 79 Ostatné sklo Zelený kontajner

Ako triediť a recyklovať plasty

Príchod plastov ľudia veľmi ocenili. Je to jeden z najpopulárnejších materiálov, pretože je praktický, lacný, odolný voči korózii a rozkladu. Problémom je, že z hľadiska zdravia a životného prostredia je jednou z najväčších hrozieb.

S recykláciou sa začalo v Amerike v roku 1972. Trvalo však niekoľko rokov, kým sa s tým oboznámila širšia verejnosť. Recyklácia plastov je náročnejšia a zahŕňa použitie farbív, plnív a aditív, ktoré sa do plastu pridávajú.

Tiež prebieha v niekoľkých krokoch:

 • Plast sa najskôr musí, podobne ako sklo, pozbierať. Žlté koše majú mnohé rodinné domy a nájdete ich aj pri panelákoch
 • Recyklácia pokračuje na dotrieďovacích linkách, kde sa plasty delia podľa farby, druhu a v prípade obalov aj podľa toho, čo bolo ich obsahom. Tu sa vytriedia všetky zložky, ktoré do triedených plastov nepatria alebo sú znečistené
 • Keď je plast vytriedený, nasleduje drvenie na mále kúsky
 • Rozdrvený plast sa čistí od zvyšného znečistenia, teda od prachu, lepidla, usadenín. Čistá drť sa ešte raz triedi a pri miernych teplotách suší
 • Vysušené kúsky plastu sa roztavia a tvarujú sa do požadovaného konkrétneho tvaru alebo ako druhotná surovina do granúl, určených pre konkrétny výrobok. Všeobecne platí, že z recyklovaného plastu sa väčšinou nevyrába ten istý výrobok, ktorý do recyklácie vstúpil

Dnes sa z recyklovaných plastov vyrábajú nespočetné množstvá rôznych vecí. Holiace strojčeky, zubné kefky, plienky a rôzne iné.

Existujú rôzne názory na recyklovanie plastov. Niektorí to považujú za nevyhnutnosť, iní radšej kričia po obmedzení používania rôznych plastových vecí. Recyklácia plastov je totiž náročná a tiež zanecháva stopu na životnom prostredí.

Nie každý zo zbieraných druhov plastov je aj dnes možné bez problémov opäť spracovať. Ťažko spracovateľné sú PVC, obaly na sušienky, tyčinky. Nerecyklovateľné sú napríklad obaly na zemiakové lupienky.

K obmedzeniu používania plastov nahráva aj skutočnosť, že veľa ľudí plasty stále netriedi. Recyklácia je ale stále menej náročná ako výroba nového.

Plasty sa v prírode rozkladajú 500 až 1000 rokov, preto je nutné ich vyhadzovať do košov, ktoré sú na ne určené. Do žltých kontajnerov patria neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, mikroténové vrecká, plastové tašky, obaly a výrobky z plastov, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, aviváže, kozmetiky, šampónov, tekutých mydiel, destilovanej vody, náplní do ostrekovačov.

Nepatria sem mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok ako motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.

Recyklačné symboly - plasty

Značka Skratka Názov Recyklácia
Plast 01 PET 1 PET (PETE) Polyetyléntereftalát Žltý kontajner
Plast 02 PE HD 2 HDPE (PE – HD Polyetylén s vysokou hustotou Žltý kontajner
Plast 03 PVC 3 PVC (V) Polyvinylchlorid Žltý kontajner
Plast 04 PE LD 4 LDPE (PE – LD) Polyetylén s nízkou hustotou Žltý kontajner
Plast 05 PP 5 PP Polypropylén Žltý kontajner
plast 06 PS 6 PS Polystyrén Žltý kontajner
Plast 7 - 19 7-19 Ostatné plasty Žltý kontajner

Ako triediť a recyklovať papier

Toaletný papier, vreckovky, zošity, noviny – sú to predmety bežnej spotreby a aj preto je potrebné myslieť na triedenie odpadu. Recyklovať sa dá nielen papier, ale aj iné jeho druhy ako lepenka, kartón, rôzne papierové obaly a nádoby. Jeho výhodou je, že je to jeden z najľahšie recyklovateľných materiálov.

Recyklácia papiera prebieha nasledovne:

 • Papier sa najskôr vyzbiera z domácností, firiem, obchodov či reštaurácií. V recyklačnom stredisku sa delí podľa typu a triedy. Na recyklačnej linke sa skontroluje jeho kvalita a kvantita
 • Nasleduje delenie papiera podľa kvantity a hodnoty papiera, ktorá je zasa určená kvalitou materiálov, z ktorých bol vyrobený. Takto sa oddelí ľahký a tenký novinový papier od papiera, z ktorého sú vyrobené napríklad zakladače
 • Dôkladne roztriedený papier je rozdrvený, skartovaný a zošrotovaný. Rozdrvený papier sa zmieša s vodou a chemikáliami, ktoré celkom rozpustia papierové vlákna a vznikne kašovitá hmota – šrot. Z tejto kaše sú odstránené všetky znečistenia ako je atrament, plastikový film či lepidlo. Očistený šrot sa v ďalšej fáze spája s novým šrotom. Stuhne a bude sa z neho dať vytvoriť nový pevný produkt
 • Nová zmes sa musí filtrovať dovtedy, kým sa nezbaví všetkých cudzích materiálov, nečistôt aj lepidla
 • Do očistenej zmesi sa v poslednom kroku pridá požadovaný nový materiál. Všetko sa suší a ohrieva, aby sa vytlačila všetka prebytočná voda. Pevný papier prechádza cez parou ohrievané valce, ktoré ho stáčajú do obrovských papierových roliek

Z recyklovaného papiera sa vyrába novinový papier, tlačový alebo baliaci papier. Patria k najkvalitnejším papierenským produktom. 1 tona zberového papiera zachráni približne 17 stromov. Spotreba papiera vo svete narastá, preto je naozaj dôležité chrániť stromy a životné prostredie.

Papier je možné recyklovať 5 až 8 - krát, čo je vynikajúce číslo. Do modrých kontajnerov patrí papier, najmä neznečistené papierové obaly, noviny, časopisy, reklamné letáky, zošity, stlačené krabice, kartóny, lepenka, papierové tašky, kancelársky papier, v malom množstve aj skartovaný papier.

Nepatrí sem mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový, voskový a dechtový papier, väzbové obaly kníh, použité plienky, hygienické potreby, znečistené obaly a výrobky, alobal, celofán.

Ako triediť a recyklovať kov

Kovy sa triedia na jednotlivé druhy, napríklad na meď, oceľ alebo hliník. Rôznymi metódami sa potom spracovávajú a využívajú ako druhotná surovina pri výrobe. Vytriedený kovový odpad sa pretavuje v hutách. Všetky nekovové zvyšky jednoducho zhoria. Veľkou výhodou kovov je, že je možné recyklovať ich do nekonečna tak isto ako aj sklo, čo je obrovským prínosom v oblasti šetrenia prírodných zdrojov. Vlastnosti kovov sa recykláciou tiež nemenia. Recyklovať kovy sa naozaj vypláca. Taká hliníková plechovka vyhodená do prírody sa rozkladá desiatky až stovky rokov. Predstavte si, že na výrobu jedného bicykla potrebujeme 670 hliníkových plechoviek. Do červených kontajnerov patria neznečistené obaly z kovu, konzervy, alobal, plechovky od nápojov. Nepatria sem kovové obaly znečistené alebo kombinované s iným, kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad treba odniesť do zberní kovov, prípadne do zberných dvorov.

Recyklačné symboly - papier

Značka Skratka Názov Recyklácia
20 PAP 20 PAP Vlnitá lepenka Modrý kontajner
21 PAP 21 PAP Hladká lepenka Modrý kontajner
22 PAP 22 PAP Papier Modrý kontajner
23-39 23-39 Ostatný papier Modrý kontajner

Čo s biologicky rozložiteľným materiálom

Biologický odpad charakterizujeme ako biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností alebo reštaurácií. Efektívnym spôsobom, ako využiť biologicky rozložiteľné odpady, je kompostovanie.

Do hnedých košov patrí kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Do zbernej nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov v žiadnom prípade nepatrí biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Nepatria sem ani mäso a potraviny živočíšneho pôvodu, popol, stavebný odpad, skaly, cigarety, mŕtve zvieratá, zvyšky zo zabíjačky, výkaly zvierat.

Bioodpad väčších rozmerov môžete doviezť na zberný dvor. Kontajnery na bioodpad nie sú kompost, to treba mať na pamäti.

Až polovica hmotnosti odpadu, ktorý vzniká v domácnostiach, je vhodná na kompostovanie. Do kompostu si môžete dať šupky z ovocia a zeleniny, zvyšky ovocia a zeleniny, zvyšky jedál, čaj a kávový výluh, potravinami znečistený papier, popol z dreva, hobliny, hnoj a trus, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky. Vznikne vám kompost, ktorým môžete hnojiť svoju záhradu a vytvoríte podstatne menej odpadu.

Recyklácia tetrapakov

Nápojové kartóny, ktorým hovoríme aj tetrapaky. Obyčajne ich v rukách držíme denne, pretože sú do nich balené potraviny ako mlieko, smotana, iné mliečne výrobky, džúsy, vína a rôzne ďalšie nápoje.

Nápojové kartóny sú v skupine viacvrstvových kombinovaných materiálov. Z veľkej časti tvorí takýto obal kartón – papier, ale aj polyetylén – plast a hliník. Proces recyklácie nápojových kartónov je známy aj ako rozvlákňovanie. To znamená, že vlákna sa máčajú vo vode, zväčšia svoj objem a pomocou špeciálneho sita sa oddelia od hliníka a polyméru.

Do oranžových nádob sa vyhadzujú nápojové kartóny, čiže viacvrstvové kombinované obaly, od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, ovocných štiav. Nápojové kartóny je potrebné zmenšiť stlačením, jednoducho na ne dupnete.

Recyklačné symboly - papier

Značka Skratka Názov Recyklácia
Tetrapak 84 -c - pap 84 Papier a lepenka + plast + hliník Oranžová nádoba kontajner

Produkty, s ktorými si nevieme dať rady

Aj ľudia, ktorí sa snažia myslieť ekologicky a všetko separujú, majú s niektorými vecami problém a nevedia, do ktorého koša presne patria. Poradíme vám, ako si poradiť s niektorými hlavolamami:

 • Rolky od toaletného papiera a kuchynských utierok patria do zmesového odpadu, môžu ísť do kompostu alebo bežného odpadu
 • Obal na vajíčka je kartónový a tiež sa môže kompostovať alebo hodiť do koša na komunálny odpad
 • Krabica od pizze patrí do zmesového odpadu alebo do kompostu
 • Zrkadlo patrí buď do bežného odpadu alebo na zberný dvor, ak je priveľké alebo je ho priveľa
 • Čistý termoobal na jedlo patrí do žltého kontajneru na plast, inak patrí do zmesového odpadu
 • Jednorazový pohár na kávu sa delí do dvoch košov: viečko patrí do kontajneru na plast, pohár do zmesového odpadu
 • Použitý kuchynský olej je nebezpečným odpadom a vždy by ste ho mali dať do zberného dvora. Dá sa odovzdať aj na vybraných čerpacích staniciach. Ak sa takýto olej dostane do vody alebo prírody, len ich znečistí
 • Použité papierové vreckovky, kuchynské utierky a servítky môžete dávať do kompostu alebo komunálneho odpadu
 • Baterky nepatria do bežného odpadu, ale do zberných nádob, ktoré nájdete v elektroobchodoch
 • Batérie a akumulátory sú nebezpečné, preto ich vždy odvezte do zberného dvora. Obsahujú látky, ktoré sú extrémne škodlivé pre životné prostredie
 • Elektroodpad ako drobné elektrospotrebiče, káble a nabíjačky môžete zaniesť do elektroobchodov. Veľké spotrebiče patria do zberného dvora
 • Tone do tlačiarne je tiež nebezpečný odpad a môžete ho nechať na pobočkách niektorých predajní, napríklad vo Faxcopy
 • Vypálené žiarivky sú elektro odpad a patria do zberného dvora alebo ich môžete zaniesť do obchodu so svietidlami
 • Farby, rozpúšťadlá, lepidlá z domácej dielne patria na zberný dvor, pretože sú nebezpečné
 • Nespotrebované lieky treba odniesť do lekárne. Liečivá by prenikli do pôdy a podzemných vôd. V čističkách odpadových vôd nie je možné zbaviť vodu liečiv. Za lieky sa nepovažujú kozmetické prípravky, výživové doplnky, vitamíny a homeopatiká. Zo všetkých lekární sa zvezú vyzbierané lieky a následne sa zlikvidujú v spaľovni.
 • Starý mobil môžete zaniesť k svojmu mobilnému operátorovi
 • Drevo a starý nábytok odvezte do zberného dvora
 • Drobný stavebný odpad patrí na zberný dvor
 • Pneumatiky odvezte do pneuservisu alebo na zberný dvor
 • Textil, topánky v dobrom stave môžete darovať na charitu alebo do azylového domu. V mestách ich môžete dať so špeciálnych kontajnerov na textil, ale tiež sa dá recyklovať. Na internete nájdete veľa videí, čo všetko si môžete zo starého oblečenia vyrobiť. Staré oblečenie a textil sa najčastejšie recykluje na materiály, z ktorých sa vyrábajú vlákna pre automobilový či nábytkársky priemysel v podobe poťahov a výsteliek
 • Pokladničné bloky patria do zmesového odpadu, nie medzi papier, pretože sú z termopapiera, ktorý obsahuje rôzne chemikálie
 • Plastové zátky zo šampanského alebo vína patria do žltej nádoby na plast
 • Korkové zátky sú z prírodného materiálu, preto je možné ich kompostovať
 • Použitá pyrotechnika patrí do zmesového odpadu
 • Hliníkové kahančeky z adventných svietnikov môžete tiež vyhodiť do triedeného odpadu na kov
 • Svetelné reťaze a žiarovky sú elektroodpad a odovzdať ich môžete na zberných miestach
 • Vianočný stromček môžete nechať pred kontajnerom, prípadne odviesť do zberného dvora, spáliť v krbe alebo ho kompostovať
 • Umelý vianočný stromček patrí iba na zberný dvor
 • Videokazety, CD a diskety patria v malom množstve do zmesového odpadu, vo väčšom množstve ich zavezte na zberný dvor

Čo je to filozofia zero waste

Filozofia zero waste je čoraz populárnejšia. Mohli by sme ju preložiť ako nulový odpad a cieľom je vytvorenie čo najmenšieho množstva odpadu. Možno si myslíte, že je to veľmi zložité, ale postupne sa to dá zvládnuť.

Najlepšie je vychovávať tak deti od malička, aby vedeli chrániť životné prostredie. Stačí si osvojiť zopár jednoduchých pravidiel. Naučte sa odmietnuť to, čo nepotrebujete. Povedať nie je základom a časom prídete na to, že minimalizmus má svoje čaro. Zredukujte veci len na tie, ktoré potrebujete. Pri kúpe niečoho nového sa sami seba opýtajte, či potrebujete ďalšie topánky alebo sa daná vec nedá len požičať.

Veci sa naučte znovu použiť a opravovať. Niektoré sa vyhadzujú hneď, ako prestanú ísť a pritom by sa mohli dať ešte opraviť. Naučte sa správne triediť odpad a kompostovať.

foto: pixabay.com


Lucia Orviská
Lucia Orviská
Som milovníčka prírody, mačiek, kníh a kozmetiky. Neustále sa učím o bylinkách a prírodnej kozmetike, aby som vedela využiť silu prírodu. Zbožňujem prechádzky pod holým nebom, šum vetra, ticho hôr i žblnkanie mora. Nikdy neobsedím a stále musím niečo robiť, najradšej píšem. Občas viac ako rozprávam. https://bytzenoujeuzasne.blogspot.com/.