Reklamačný poriadok

Preambula

Reklamačný poriadok upresňuje postup zákazníka a právnickej osoby Biton s.r.o., so sídlom Okružná 1297/54, 071 01 Michalovce, IČO: 52096742, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 45289/V s miestom podnikania: Okružná 1297/54, 071 01 Michalovce a a prevádzkou: Bionatural, Obchodné centrum Demos, Okružná 74, 071 01 Michalovce v prípade, že aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru vznikne na strane zákazníka (konečného spotrebiteľa alebo obchodníka) oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady predávaného tovaru. Všetky reklamácie vrátane neoprávnených sa snažíme riešiť k spokojnosti všetkých zúčastnených.

Článok I

Prevencia

1. Pri zadávaní objednávky tovaru je nutné, aby ste si skontrolovali zvolený druh a veľkosť balenia pred potvrdením objednávky na www.bionatural.sk alebo pred odoslaním objednávky na mail bionatural@bionatural.sk. Predídeme riešeniu dodávky pôvodne nechceného tovaru alebo balenia.

2. Pri používaní tovaru je nutné, aby ste venovali dostatočnú pozornosť doporučenému používaniu uvedenom na obale tovaru, v príbalových letákoch alebo na našich webových stránkach, prípadne nás kontaktovali na bionatural@bionatural.sk alebo telefonicky s otázkami na použitie v konkrétnom prípade. Predídeme Vašej nespokojnosti s účinnosťou produktov.

3. Našou povinnosťou je reagovať na Vaše podnety, zlepšovať všetky procesy a doplňovať dostupné informácie o produktoch, aby sme zabránili akejkoľvek oprávnenej reklamácii.

Článok II

Základné podmienky reklamácie

1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, máte právo tuto vadu reklamovať.

2. Vadou sa rozumie nezhoda medzi objednávkou, faktúrou a/alebo dodaným tovarom, poškodený balík alebo tovar v ňom.

3. Za vadu nie je možné považovať:

  • vizuálne alebo čuchové vnemy nepríjemné pre zákazníka
  • zmeny vyplývajúce z prírodného charakteru použitých surovín
  • omyl na strane zákazníka pri objednávke tovaru
  • opotrebenie alebo spotreba tovaru spôsobená obvyklým používaním alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím doby životnosti)

Za vadu nezodpovedáme, ak je vada na tovare v dobe prevzatia a z dôvodu tejto vady je dohodnutá zľava z kúpnej ceny, prípadne je tovar dodaný k objednávke ako darček.

4. Pre zabezpečenie riadneho uplatnenia a vybavenia reklamácie postupujte podľa doporučení uvedených v prílohe 1.

5. V prípade, že uplatníte právo z vady predaného tovaru riadnym spôsobom, bude reklamácia vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok III

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1. V prípade záujmu o reklamáciu nášho tovaru urobte tak bezprostredne po zistení vady na tovare.

2. Reklamáciu uplatníte ako koncový zákazník priamo v predajni alebo na e-shope, kde ste si tovar zakúpili, na základe predloženia dokladu o zaplatení a v súlade s reklamačným poriadkom danej predajne alebo e-shopu.

3. Ako koncový zákazník alebo obchodník, ktorý zakúpil tovar priamo na www.bionatural.sk, nás bezodkladne informujte o uplatnení reklamácie:

  • prostredníctvom reklamačného modulu priamo na e-shope
  • telefonicky: na +421 911 214 704
  • e-mailom na bionatural@bionatural.sk
  • poštou prípadne osobne na adrese prevádzky Bionatural, Obchodné centrum Demos, Okružná 74, 071 01 Michalovce

4. V prvotnej informácii o uplatnení reklamácie (cez e-shop, e-mailom alebo poštou) uveďte svoje identifikačné údaje, číslo objednávky/faktúry, druh a rozsah vád na reklamovanom tovare, prípadne ako sa vada tovaru prejavuje, aký nárok z dôvodu reklamácie tovaru uplatňujete, dátum, prípadne podpis.

5. Na uplatnenú reklamáciu sme povinní reagovať do 24 hodín formou potvrdenia o tom, kedy ste reklamáciu uplatnili, čo je predmetom reklamácie a aký spôsob riešenia reklamácie požadujete (zahájenie reklamačného konania).

6. Pre úspešné vyriešenie reklamácie Vás žiadame o potrebnú súčinnosť.

7. V prípade oprávnenej reklamácie máte právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemáte nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani www.bionatural.sk nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jej strane (ak sa zo strany zákazníka nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá domnievať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv)

Článok IV

Postup uplatnenia reklamácie

Právo z vady tovaru (reklamácia) musí byť uplatnené v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačený dátum spotreby,  v takom prípade sa lehota skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.

1. Poškodený balík

Pri preberaní zásielky, v prípade viditeľného poškodenia balíku alebo tovaru v ňom, ste oprávnení (a my odporúčame) balík neprevziať. V prípade prevzatia zásielky ste povinní spísať protokol o poškodenej zásielke (formulár má k dispozícii vodič prepravnej služby) a potvrdiť ho vodičom prepravnej spoločnosti. Následne je nutné nám do 24 hodín od prevzatia zásielky poskytnúť podklady pre reklamáciu, aby sme následne mohli riešiť reklamáciu s prepravnou spoločnosťou.

Podklady pre reklamáciu zahrnujú:

a) hlásenie o reklamácii vrátane protokolu o poškodenej zásielke v štruktúre podľa prílohy 1

b) fotodokumentáciu poškodeného balíka a tovaru (návod na zaistenie fotodokumentácie nájdete taktiež v prílohe 1)

Nejasné, chýbajúce alebo oneskorené zaslanie podkladov pre zahájenie reklamačného konania môžu byť dôvodom pre zamietnutie reklamácie.

2. Poškodený tovar

V prípade prevzatia zásielky, na ktorej nebolo zjavné poškodenie obsahu, postupujte podobne, ako u poškodenej zásielky bez dodania protokolu o poškodenej zásielke potvrdeného zo strany vodiča prepravnej spoločnosti.

3. Skrytá vada tovaru

Vadu prejavenú s oneskorením reklamujte bezprostredne po jej zistení alebo prejavení. Kontaktujte nás prostredníctvom e-shopu (reklamačný modul), e-mailom alebo telefonicky.

Pri hlásení reklamácie uveďte, akú vadu na produkte vnímate a ako sa prejavuje. Následne Vás budeme kontaktovať a dohodneme následný postup riešenia reklamácie.

Pre dokazovanie vady produktu Vás žiadame o spätné zaslanie chybného výrobku. Pri spotrebe viac ako ¼ obsahu výrobku nemusí byť táto reklamácia uznaná.

V prípade, že produkt nesplňuje Vaše očakávania v účinku, nemusí byť reklamácia akceptovaná, ale budeme hľadať spôsob, ako vo Vašich podmienkach môže výrobok fungovať, prípadne ako riešiť Vašu potrebu prostredníctvom iných produktov.

4. Nezhoda medzi objednávkou, faktúrou a/alebo dodaným tovarom

Pred hlásením nezhody medzi objednávkou a dodaným tovarom prosíme, zistite, či Vám boli doručené všetky balíky.

V prípade nedoručenia niektorého z balíkov alebo nedoručenia objednávky do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky nás bezodkladne informujte.

V prípade nezhody spôsobenej iným dôvodom ako nedoručením balíka nás bezodkladne kontaktujte telefonicky alebo mailom a dohodneme následný postup riešenia reklamácie.

Článok V

Spôsoby riešenia reklamácie

1. V prípade oprávnenej reklamácie je Vašim právom, aby sme tovar bezodplatne a bezodkladne uviedli do stavu zodpovedajúceho Vašim požiadavkám a zjednali nápravu jedným z nasledujúcich spôsobov.

2. V prípade výskytu odstrániteľnej vady má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Bionatural je povinná vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, môže zákazník požadovať výmenu tovaru (na prianie zákazníka je možné vymeniť za akýkoľvek tovar). Pokiaľ nie je výmena tovaru možná, môže zákazník od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru.

4. V prípade neodstrániteľnej vady má zákazník právo na výmenu tovaru, odstúpenie od zmluvy a vrátenie ceny za tovar, alebo poskytnutie primeranej zľavy z ceny tovaru.

5. V prípade zamietavého stanoviska na reklamáciu Vás budeme písomne (e-mailom alebo poštou) informovať vrátane zdôvodnenia zamietnutia reklamácie (ukončení reklamačného konania).

Článok VI

Záverečné ustanovenia

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené. V Michalovciach 13.09.2016